Bachelor iBWL/iVWL: 2. Studienabschnitt SS 2018 − VWL II
Datum Uhrzeit Art Veranstaltung Dozent Raum 
 
Montag
14:00 -
15:30
VFinanzwissenschaftLS HeerK: Andreas Schmid Logistik Hörsaal (1001)
 
Donnerstag
15:45 -
17:15
ÜFinanzwissenschaftLS HeerK: 1004
17:30 -
19:00
ÜFinanzwissenschaftLS HeerJ: 1101/1102
 
Freitag
14:00 -
15:30
ÜKlausurenkurs SozialpolitikLS MichaelisK: Sonntag & Partner Hörsaal (1003)